Vedtægter

§1 Navn, formål og hjemsted

Stk. 1 Foreningen

Foreningens navn er IAA DENMARK CHAPTER.

Foreningens hjemsted er København.

IAA Denmark Chapter er en forening under lAA Inc., New York.

Medlemmerne af IAA er personer med en interesse i international markedsføring.

 

Stk. 2 Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • at medvirke til udveksling af idéer og erfaring for derved at øge medlemmernes viden om international markedsføring

 • at virke med et aktivt netværk af personer inden for reklame, marketing og media i Danmark med henblik på

 • at skabe den bedst mulige forståelse og anerkendelse af reklamens betydning i det moderne samfund, herunder bl.a.

 • at arbejde aktivt for at sikre den kommercielle ytringsfrihed, samt

 • at være forum for videns- og erfaringsudveksling samt kompetenceudvikling gennem netværk..

 

IAA Denmark arbejder for disse mål med bl.a. informationsarbejde, uddannelse og research.

 

§2 Medlemsforhold

Stk. 1 Optagelse

Som chapter member kan optages personer, som sidder i en væsentlig stilling inden for deres fagområde. Alle chapter members skal matche disse kvalitetskrav. Som associate optages personer, der har gennemført IAA Advertising Diploma eller en IAA uddannelse i udlandet.

Chapter members af lAA Denmark bliver medlemmer af IAA Inc. New York. Ansøgning om medlemskab indgives til den danske bestyrelse. Den danske bestyrelse sender ansøg for endelig godkendelse.

Et IAA medlemskab er personligt og kan ikke overdrages.

Stk. 2 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af en generalforsamling med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer,

 

Stk. 3 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse kan finde sted skriftligt til foreningens kasserer med mindst 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemsskabet flydende forpligtelser, eller som bestyrelsen finder handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog ved det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen er. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

 

Stk. 4 Kontingent

 

Stk. 4.a

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr fastlagt af IAA Inc.

 

Stk. 4.b

Det årlige kontingent fastlægges ved generalforsamlingen. For chapter members betales et medlemskontingent til IAA Inc.

 

Stk. 4.c

Studerende og dimittender fra IAA uddannelsen er i de første år associated members med begrænset kontingent og indgår internationalt i netværket af ungdomschapters. Der er reduceret kontingent til IAA Inc. New York for disse medlemmer.

 

§3 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer inklusive presidenten og formanden for fondsbestyrelsen samt 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mulighed for genvalg.

 • Afgår et bestyrelsesmedlem eller suppleant i utide, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv for tiden frem til næste generalforsamling.

 • I forbindelse med indkaldelsen til ordinær generalforsamling, opstiller bestyrelsen forslag til president, fondsbestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlemmer af foreningen.

 • Presidenten og formanden for fondsbestyrelsen vælges separat på generalforsamlingen blandt chapter members.

 • Presidenten og formanden for fondsbestyrelsen vælges ligeledes for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

 • Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - heri medregnet president og fondsbestyrelsesformand - samt 1 suppleant, vælges blandt chapter members.

 • Det tilstræbes, at halvdelen, dog mindst 2, af bestyrelsesmedlemmerne - heri medregnet president og fondsbestyrelsesformand - samt 1 suppleant, vælges blandt associates

 

Stk. 2 Daglig ledelse

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med blandt andet følgende funktioner:

 • Vice-president

 • Økonomiansvarlig

 • Koordinator

 • Skoleansvarlig

 • Arrangementsansvarlig

 • PR-ansvarlig

 

Stk. 3 Bestyrelsens arbejde og beslutninger

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når presidenten finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsordet

Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er presidentens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen etablerer udvalg til gennemførelse af de forskellige aktiviteter i foreningen. Bestyrelsen supplerer sig med menige medlemmer i de forskellige udvalg.

Stk. 4 Protokol

Over bestyrelsesmøderne føres referat, som underskrives af presidenten eller ved dennes forfald af vicepresidenten og af referenten.

 

§ 4 Generalforsamlingen

 

Stk. 1 Øverste myndighed

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Dagsorden på den ordinære generalforsamling

 1. Va!g af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Aflæggelse af beretning

 4. Aflæggelse af årsregnskab

 5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår

 6. Fastlæggelse af kontingent

 7. Valg af president

 8. Valg af formand for fondsbestyrelsen

 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 10. Valg af 2 medlemmer til dispositionsfonden

 11. Valg af 2 revisorer blandt foreningens medlemmer

 12. Forslag fra medlemmerne

 13. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og forslagene udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, hvert år inden den 15. september.

Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved skrivelse til medlemmerne.

Stk. 4 Mødeberettigede

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse.

Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og andre medlemsmøder.

Stk. 5 Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt dog således at fuldmagt kun kan gives til en og således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivet grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

§5 Regnskab og formue

 

Foreningens regnskabs- og kontingentår er 1. april til 31. marts.

Årsregnskabet føres af regnskabssagkyndig og revideres derefter af to revisorer valgt blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.

§ 6 Tegning og hæftelse

 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af presidenten og et bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlet bestyrelse.

Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem skal dog kunne disponere over foreningers midler i forbindelse med den daglige drift.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§7 Vedtægtsændringer

 

Til ændring af nærværende vedtægt eller beslutning om fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutninger kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

§8 Opløsning

 

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning tilfalder dennes midler IAA New York.

 

§9 Dispositionsfond

 

Ved dispositionsfondens oprettelse disponerer denne over et beløb på kr. 400.000,00, som ikke skal indgå i foreningens daglige drift

Beløbet disponeres af en bestyrelse på 3 personer, som alle er valgt ved foreningens generalforsamling ifølge §4, stk. 2.

Anvendelse af dispositionsfondens midler forudsætter flertal i såvel foreningens som dispositionsfondens bestyrelse.

Dispositionsfondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Dispositionsfonden tegnes af formanden for fondsbestyrelsen i fællesskab med et medlem af fondsbestyrelsen - eller med foreningens president.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. august 2015.

KONTAKT

IAA Chapter Denmark

Børsen

1217 København 

31 14 22 20